Terapia

Współcześnie coraz większym problemem zarówno dla diagnostów, terapeutów jak i dla profilaktyków są „uzależnienia behawioralne”. Nałogowa natura tych uzależnień nie jest jednoznaczna, gdyż w przeciwieństwie do uzależnień fizycznych zachowana zostaje świadomość miejsca i czasu oraz osoby nadużywające komputera, czy zakupów nie są społecznie izolowani. O patologicznym używaniu komputera i Internetu można mówić w przypadku, gdy mamy do czynienia z intensywnym używaniem tego medium ( 70-80% czasu wolnego), upośledzeniem kontroli (zwłaszcza czasu przeznaczanego na komputer), szukanie społecznego uznania poprzez korzystanie z komputera, co może prowadzić do izolacji społecznej w normalnych kontaktach (upośledzenie zdolności interpersonalnych w świecie realnym), czy nawet imersji (czyli zatracenia się w świecie wirtualnym, nieumiejętność rozgraniczenia go ze światem realnym). Konsekwencje wynikające z takich zachowań mogą być zarówno somatyczne (nadwaga, problemy z kręgosłupem, problemy z oczami) oraz psychiczne i społeczne (depresja, fobie społeczne).

Na podstawie wyników testu Internet Addiction Test Kimberly Young można zauważyć, że w Polsce 61,4% osób powyżej 15 roku życia korzysta z Internetu. Wśród tych osób 0,2% jest obecnie uznawana za uzależnione od Internetu, a 1,5% Polaków znajduje się w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia takiego uzależnienia, wśród nich dominują ludzie młodzi poniżej 25 roku życia oraz młodzież niepełnoletnia, mężczyźni, a także mieszkańcy wsi i małych miejscowości. Przeprowadzone na terenie województwa małopolskiego badania ankietowe w roku 2010, nie zawierały w raporcie odrębnego rozdziału dotyczącego uzależnień behawioralnych, odnosiły się jednak do problemu gier hazardowych oraz gier online. Badania przeprowadzono na losowej próbie mieszkańców województwa w wieku 15-64 lata.

 

Stacjonarny Ośrodek Terapii ARCHEZJA – informacje już w krótce.